מדיניות הפרטיות

  1. מבוא

  1.1 "אלמנטריק" (להלן: "הנהלת האתר") המפעילים את אתר "אלמנטריק" (להלן "האתר") הפועל בכתובת האינטרנט http://jew10.com (להלן "כתובת האתר") מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר "אלמנטריק" תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

  1.2 מטרת המדיניות להסביר לך, כיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם על ידי הגולש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.

  1.3 מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת , כמובן, גם לנשים.

  1. מסירת פרטים לאתר

  2.1 הנהלת האתר מעמידה לרשות המשתמשים טופס יצירת חשבון משתמש. בעת השלמת הטופס המקוון תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מספר טלפון ומידע נוסף. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את מילוי הטופס.

  2.2 המידע שנאסף באתר יכלול את הפרטים שמסרת וכן מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש אמצעי תשלום אשר שימשו אותך. וכן נשמר מידע על העמודים בהם עיינת כתובות האינטרנט שמהם גלשת באתר.

  2.3 כאשר הנך מוסר מידע אישי של צד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר.

  1. מאגר המידע

  3.1 הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יהיה באפשרות החברה ליצור עמך קשר, וכן לא יהיה לך אפשרות רכישה באתר, או כל אפשרות השמורות למשתמשים מזוהים ו/או רשומים באתר.

  1. השימוש במידע

  4.1 בעת שתשתמש באתר, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתר, מהם העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה ניגשת לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת השלמת הטופס המקוון, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן.

  4.2 כדי לאפשר לך להשתמש באתר.

  4.3 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

  4.4 כדי שבעלי האתר יוכלו להתאים ולשפר את תכני האתר, שירותים ו/או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.

  1. דיוור פרסומי

  5.1 הנהלת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

  5.2 מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. עם זאת, הנהלת האתר לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר.

  5.3 בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים ליצירת הקשר אתך ובמקרה הצורך ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שימסרו מידע לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

  5.4 לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

  אנו ממליצים לך להתעדכן מידי פעם במדיניות הפרטיות של האתר, כיוון שהיא עשויה להשתנות מעת לעת.

  1. מסירת מידע לצד שלישי

  6.1 הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן:

  6.2 ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.

  6.3 אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איליו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

  6.4 אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.

  6.5 בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר.

  6.6 בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

  6.7 הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

  6.8 אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  1. Cookies

  7.1 באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם עשויים לשמש גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

  7.2 אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

  1. פרסומות של אדם או חברה אחרים

  8.1 אנו עשויים להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר (ככל שישנן כאלו), מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על שימושך באתר, למשל פרסומות שהוצבו באתר בהן צפית. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

  8.2 השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של האתר ולאתר אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

  1. אבטחת מידע

  הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר.

  1. שינויים במדיניות הפרטיות

  הנהלת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.