תנאי השימוש

תנאי שימוש באתר "אלמנטריק "

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1. כללי

    1.1. "אלמנטריק" (להלן: "הנהלת האתר") מפעילה את אתר "אלמנטריק" (להלן "האתר") הפועל בכתובת האינטרנט http://jew10.com (להלן "כתובת האתר")  המשמש כאתר ("אלמנטים יהודיים קלאסיים") מכירות והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

    1.2. יובהר שתנאי השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

    1.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. השימוש באתר ו/או רכישה באתר מותנה ומהווה הסכמת המשתמש, לתקנון זה.

2. מונחים

    2.1. "אלמנטריק" – אדם ו/או גוף ו/או החברה המחזיקה ו/או מי מהם ו/או מטעמם המפעיל את האתר.

    2.2. "משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר, ו/או רוכש באתר.

    2.3. "יצירות" – אלמנטים ו/או כל תמונה אחרת באתר.

    2.4. "אלמנטים" – יצירות ו/או כל תמונה אחרת באתר.

3. קניין רוחני

    3.1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, אלמנטים, יצירות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר "אלמנטריק" ומהווים קניין רוחני ובבעלות פרטית ובלעדית של אתר "אלמנטריק" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "אלמנטריק".

    3.2. בנוסף אין להפיץ, ו/או להעתיק, ו/או לשכפל, ו/או לפרסם, ו/או לחקות ו/או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, אלמנטים, יצירות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש אישור כתוב מראש מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו.

    3.3. המוכר מצהיר ומתנה שהמכירה של היצירה הוא אך ורק לצורך שימוש אישי של הקונה בלבד, וכל שימוש אחר למכור ו/או לתת לאחרים הרי זה גזל גמור, ואין לקונה שום זכות ביצירה זו, ומתנה את המכירה לשימוש האישי בדבר וכדיני התנאים המובאים בשו"ע.

3.4 במידה והלקוח יעבור על תנאי השימוש הנ"ל, יעודכן הסכום שעל הלקוח לשלם כדמי שימוש, והוא יחויב לשלם עד סכום של 6,000.00 ש"ח חוץ ממה שסוכם מראש בינו לבין החברה. המחיר יחול על כל מוצר ומוצר של "אלמנטריק" שלגביו הופרו תנאי השימוש. "אלמנטריק" מבהירה כי דמי השימוש הרגילים המופיעים באתר הם מחיר מוזל שחל אך ורק באופן שנשמרו תנאי השימוש הנ"ל ובכל אופן אחר יעמוד דמי השימוש המוסכמים על המחיר המלא שהוא הסכום הגבוה כ 6,000.00 ש"ח מהמחיר הנקוב. המחיר הגבוה מוסכם בין הצדדים כמחיר האמיתי של השירות שנותנת "אלמנטריק" בהתחשב בצורך של "אלמנטריק" לקבל תמורה הולמת להשקעתה. והמשתמש מודה בהודאה גמורה שנעשה קנין גמור על מחיר זה באופן המועיל ביותר והמבטל כל טענות השטאה ואסמכתא.

    3.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הלקוח מודה בהודאה גמורה שהיצירה שהוא רוכש שייכת לאתר "אלמנטריק" בלבד, והוא רוכש אותו לצורך שימוש אישי בלבד ומתחייב לא להעבירו לאחרים בין בשכר ובין בחנם בשום צורה (או כל שימוש הנוגד תקנון זה ראה סעיף 3.1 ו 3.2). ורכישתי באתר הנני מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון תנאי שימוש לאתר "אלמנטריק" . ובמידה ואני אעביר את היצירה לאחרים כנ"ל הנני מתחייב לשלם לאתר "אלמנטריק" סך של 20,000 ₪ והנני מודה בהודאה שההתחייבות הנ"ל נעשית בקנינים המועילים ובאופן שאין בו אסמכתא.

    3.6. זכויות השימוש הניתנות ללקוח הינן לשימושיו הפרטיים והמסחריים כמות שהן

4. תנאי שימוש

    4.1. זכות השימוש במידע וביצירות באתר הינה למשתמש בלבד, הן לשימושיו הפרטיים והן לשימושיו המסחריים.

    4.2. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לאדם אחר, וכן כל משתמש ו/או שם משתמש הינו זכות שימוש אך ורק לו ולא ליותר ממשתמש אחד.

    4.3. המשתמש מתחייב להשתמש בשירותי האתר בהתאם לדרישות ובכפוף להנחיות והוראות האתר ולתקנון זה.

    4.4. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את היצירות ו/או כל חלק ממנו אלא בתנאים כמפורט באתר (ראה סעיף 4.1). בנוסף מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל יצירה ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, ו/או לא יצלם, ו/או לא יעתיק ו/או ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע ו/או כל חלק ממנו לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא אלא בתנאים כמפורט באתר (ראה סעיף 4.1). עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

    4.5. ידוע למשתמש כי כל שכפול, ו/או העתקה, ו/או פרסום, ו/או הפצה, ו/או משלוח, ו/או שידור, של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת "אלמנטריק" מראש ובכתב.

    4.6. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר "אלמנטריק" על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת החברה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

 

5. תנאי השימוש באתר ו/או בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות.

    5.1. "אלמנטריק" רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים אותם היא רשאית להעלות לאתר, בנושאים שונים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של "אלמנטריק" וכפי שתקבע מעת לעת על ידי בעלי האתר "אלמנטריק" (להלן- "הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "ההודעות").

    5.2. המשתמש מסכים, כי לאור אופי אתר "אלמנטריק", אין בהכרח ההודעות מסופקות ו/או נערכות על ידי בעלי האתר או מי מטעמו וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן, מבלי שהאתר או מי מטעמו בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

    5.3. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינה ריבונית זו או אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון מדינה ו/או מפר את הוראות צנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, או כל דין אחר.

    5.4. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את אתר "אלמנטריק" בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.

    5.5. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת החברה.

    5.6. ידוע למשתמש, כי "אלמנטריק" רשאית לערוך, ו/או לשנות, ו/או לתקן ו/או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

    5.7. מובהר בזאת, כי "אלמנטריק" תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

    5.8. "אלמנטריק" תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

6. תוכן האתר

    6.1. המידע המתפרסם באתר "אלמנטריק" כולל גם מידע שמתפרסם באתר "אלמנטריק" על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

    6.2. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

    6.3. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

    6.4. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "אלמנטריק" ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

7. אתר מכירות

    7.1. האתר רשאי לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלי האתר.

    7.2. החבילות המוצעות באתר אינם מחייבים את בעלי האתר וניתנים לשינוי מעת לעת, האתר אינו מתחייב להשאיר את החבילות ומשאיר לעצמו את הזכות לשנות את החבילות.

    7.3. אתר "אלמנטריק" אינו מתחייב כי היצירות יעמדו בדרישות המשתמש ו/או בציפיות המשתמש ויהיה נטול שגיאות ו/או מדויק.

    7.4. מיד לאחר ביצוע רכישה רשאי האתר לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או פרטי ה PayPal ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ו/או PayPal, רשאי האתר לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה.

    7.5. המשתמש מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה ו/או מי מטעמה.

    7.6. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות.

    7.7. "אלמנטריק" שומרת את הזכות לבטל כל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מעוד שהוא.

    7.8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין אפשרות החזרת תשלום או חלק ממנו על רכישת יצירה ו/או חבילה. (אלא אם כן צוין בפירוש אחרת).

8. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

    8.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת IP של המחשב שלו, כתובת MACID של המחשב שלו, או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

    8.2. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות אתר "אלמנטריק".

9. גילוי נאות

    9.1. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי Cookies (קוקיס) (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

    9.2. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

10. בוררות

    10.1. מבלי לגרוע מזכותה של "אלמנטריק" לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או חילוקי דעות ו/או סכסוכים בין הצדדים ו/או שתהא לו כנגד החברה יהא מחוייב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.

    10.2. גלישה ו/או רכישה באתר "אלמנטריק" על ידי המשתמש מהווה הסכם בוררות בין הצדדים. והסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.

    10.3. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת החברה בפני בורר יחיד הרה"ג שלמה נחשוני שליט"א.

    10.4. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם להתניית הבוררות.